Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Trapo Group (hierna: wij) aan de samenstelling van deze website www.trapo.eu (inclusief de anderstalige, onderliggende websites) besteedt, is het mogelijk dat op deze site gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

Informatie op www.trapo.eu vullen wij regelmatig aan en eventuele wijzigingen kunnen wij te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving aanbrengen.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming (ook niet via een eigen netwerk).

Wij verwerken de persoonsgegevens die wij via deze website van u ontvangen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.
Wij stellen uw persoonsgegevens voor het overige niet aan derden ter beschikking, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.trapo.eu geschikt is voor het doel waarvoor u deze site raadpleegt. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.trapo.eu, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.trapo.eu te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen.